Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.ssmzarzecze.pl/

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zarzecze.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Niektóre zdjęcia mogą nie zawierać opisów.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery).

Brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami.

Brak przeszkolonego personelu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ctrl+ powiększanie, Ctrl- pomniejszanie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Dziergas, ssm-zarzecze@zywiec.powiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 863 35 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu – lokalizacja: ZARZECZE, UL. BESKIDZKA 80 stanowi budynek główny z recepcją oraz 9 wolno stojących domków letniskowych typu BRDA.

Budynek główny – wejście do budynku prosto z parkingu z poziomu gruntu. Parter budynku dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (szerokie drzwi bez progowe). Na parterze znajduje się recepcja, duża sala jadalna, kuchnia samoobsługowa, zaplecze gospodarcze oraz pomieszczenia sanitarne, w tym jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze znajdują się 4 pokoje 2 i 3 osobowe, sala telewizyjna, nieduża kuchnia samoobsługowa oraz dodatkowa duża łazienka na korytarzu. Na drugim piętrze znajdują się 2 pokoje 7 osobowe, aneks wypoczynkowy oraz łazienka. W budynku jest bark windy, brak oznaczeń w alfabecie brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada system ostrzegania przeciwpożarowego: system oddymiania klatki schodowej oraz system oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Przed budynkiem jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Domki letniskowe wolno stojące : domek Beskidek – podwyższone wejście przez taras od strony głównej alejki. Parter domku to jedna płaszczyzna, na której znajduje się aneks kuchenny oraz miejsca noclegowo- wypoczynkowe( 2 wersalki) oraz łazienka. Piętro to pokój sypialny – 5 pojedynczych łóżek. Piętro nie jest dostosowane do przyjęcia osób na wózku inwalidzkim . domki typu BRDA nr 1,2,4,5,,6,8 – wejście główne na parter domku od strony wschodniej i głównej alejki posiada 2 lub 3 schodki. Na parterze domku znajduje się 1 pomieszczenie z 5- ma miejscami noclegowymi i łazienka. Od wejścia głównego prowadzą schody na piętro, gdzie znajduje się 1 pomieszczenie noclegowe z 4 łóżkami oraz łazienka. Piętro domku nie jest przystosowane do przyjęcia osób na wózku inwalidzkim. Z poziomu parteru znajduje się drugie wyjście po 3 schodkach, na taras od strony zachodniej . domki typy BRDA nr 3 i 4 – wejście główne od strony wschodniej i głównej alejki z poziomu gruntu. Parter i piętro analogicznie jak w domkach 1,2,4,5,6,8. Drugie wyjście po 3 schodkach od strony zachodniej.