REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2023 r. Dyrektora SSM w Zarzeczu z dnia 08.11.2023 r.

R E G U L A M I N   Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu

I. Informacje podstawowe:

 1. Nazwa: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczu, z siedzibą w: Zarzecze
  Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice.
 2. Schronisko posiada status placówki stałej, całorocznej.
 3. Organem prowadzącym Schronisko jest Powiat Żywiecki.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Schroniskiem pełni Śląski Kurator Oświaty.
 5. Schronisko dysponuje 100 miejscami noclegowymi:
 6. Domki campingowe typu "Brda" – obejmujące parter – 5 miejsc i piętro – 4 miejsca.Na każdym piętrze znajduje się   łazienka.
 7. Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe – pokoje dwuosobowe i trzyosobowe z łazienkami oraz pokoje wieloosobowe.
 8. Na terenie Schroniska znajdują się:
 • boisko do gry w siatkówkę plażową
 • plac zabaw dla najmłodszych
 • basen o wymiarach 12 m x 5 m, głębokość 1,35 m
 • miejsce na ognisko z kuchnią samoobsługową i wiatą na 40 osób
 • stołówka z kuchnią
 • sala konferencyjno-szkoleniowa
 • pokój telewizyjny
 • parking

 Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe:

 • Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe jest częścią Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu.
 • Centrum pełni rolę całorocznego, wielofunkcyjnego miejsca wypoczynku
  i rekreacji.
 • Na terenie Centrum znajdują się:
  • stołówka (na 40 osób) z kuchnią samoobsługową (na parterze) w pełni wyposażoną
  • kuchnia samoobsługowa na I piętrze,
  • sala konferencyjno-szkoleniowa,
  • sala telewizyjna,
 • Istnieje możliwość organizacji konferencji, szkoleń oraz imprez okolicznościowych
 • (turystycznych, kulturalnych, sportowych, ekologicznych, rekreacyjnych itp.).

 II.Czynności wstępne:

 1. W myśl przepisów meldunkowych, każda osoba po przybyciu do schroniska i centrum winna zgłosić się w recepcji z dowodem osobistym celem zameldowania oraz uregulowania opłaty według cennika  obowiązującego w schronisku.
 2. Klucz do pokoju lub domku otrzymuje się po zameldowaniu.
 3. Doba w schronisku trwa od godziny 17.00 do 10.00 dnia następnego.
 4. Przyjmowanie osób do schroniska odbywa się od godziny 17.00 do 21.00
  w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
 5. Cisza nocna rozpoczyna się o 22.00 i trwa do 6.00.
 6. Administratorem danych pozyskiwanych w celach meldunkowych jest Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu.
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych ( zgodnie z wymogami Statutu SSM) jest warunkiem realizacji usług noclegowych świadczonych przez placówkę, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia noclegu.

III. Przepisy porządkowe.

 1. Ze schroniska mogą korzystać:
 • młodzież szkolna
 • studenci
 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • pracownicy oświaty
 • członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
 • turyści krajowi i zagraniczni, jeżeli schronisko dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Rezerwacja noclegów dla grup zorganizowanych przyjmowana jest według kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej.
 2. Inne osoby przyjmowane są na nocleg w przypadku wolnych miejsc.
 3. Zorganizowane grupy turystów przyjmowane są na podstawie wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub pisemnej oraz jej potwierdzenia przez schronisko.
 4. Przy rezerwacji noclegów opiekun grupy zamawiającej nocleg zobowiązany jest do przesłania zaliczki na adres schroniska lub konto bankowe schroniska
  w wysokości ustalonej przez dyrektora schroniska lub osobę prowadzącą korespondencję w terminie do 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji
  i min. 7 dni poprzedzających przybycie grupy
 5. Rezerwacja nie potwierdzona w w/w terminie uznana jest za nieaktualną.
 6. W przypadku przybycia grupy w składzie innym od ustalonego w rezerwacji mają zastosowanie następujące zasady: jeżeli grupa jest w niepełnym składzie, pobiera się kwotę równą ilości noclegów zarezerwowanych. Zwolnienie z opłat za niewykorzystane noclegi może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.
  Jeżeli grupa liczebnie przekracza ilość miejsc zarezerwowanych, schronisko zapewnia noclegi tylko w miarę wolnych miejsc.
 7. Kierownik i opiekunowie grupy zakwaterowanej w schronisku zobowiązani są do nocowania razem z uczestnikami, i ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie, zdrowie i bezpieczeństwo, w przeciwnym wypadku grupa nie będzie przyjęta do schroniska.
 8. Młodzież szkolna oraz studenci, jako grupy zorganizowane oraz członkowie PTSM posiadający aktualnie opłaconą legitymację, mogą korzystać ze zniżek (wg cennika) po okazaniu dokumentów uprawniających do ich uzyskania.
 9. Zniżki dotyczą tylko ceny noclegu, natomiast nie dotyczą:
  • korzystania ze sprzętów na terenie schroniska,
  • korzystania z basenu,
  • korzystania z boiska do siatkówki plażowej
  • organizacji ogniska pod wiatą (zapewnienie materiałów do rozpalenia
   i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii korzystających z paleniska).

Korzystanie z w/w sprzętu określa odrębny regulamin.

 1. Obowiązkiem każdego turysty jest:
  • bezzwłoczne informowanie dyrektora schroniska, lub osobę sprawującą nadzór podczas jego nieobecności, o wszystkich awariach i utrudnieniach występujących na terenie schroniska, jak również o zdarzeniach losowych i wypadkach,
  • wyłączenie zbędnego oświetlenia, sprzętu RTV w przypadkach, gdy się z nich nie korzysta,
  • sprawdzenie przed każdorazowym opuszczeniem domku, czy urządzenia hydrauliczne i elektryczne są odpowiednio zabezpieczone (zakręcone, wyłączone), oraz zamkniecie okien i drzwi,
  • dbanie o higienę i porządek w miejscu zakwaterowania,
  • dbanie o czystość na terenie całego schroniska.
  • osoby korzystające z noclegu mają obowiązek z korzystania z bielizny pościelowej którą dysponuje schronisko. Pościel do domków campingowych wydawana jest w recepcji schroniska.
  • Schronisko nie pobiera opłat za korzystanie z pościeli.
 2. Wszyscy turyści korzystający ze schroniska oraz jego wyposażenia zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej, szanowania nieruchomości
  i sprzętów udostępnionych im do korzystania podczas pobytu, pod rygorem odpowiedzialności materialnej.
 3. Za zachowanie i zaistniałe szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice, opiekunowie lub indywidualny turysta. Należy zwrócić koszty za powstałe uszkodzenia zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji lub w wysokości uzgodnionej z dyrektorem Schroniska.
 4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wniesione przez gości przedmioty wartościowe i pieniądze, jeżeli nie zostały one złożone do depozytu.
 5. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek:
 6. a)   zgłosić ten fakt w recepcji,
 7. b)   pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie jak zastał,
 8. c)   zdjąć pościel, złożyć koce, kołdry, itp.,
 9. d)   zdać klucz do recepcji,

IV. W schronisku zabrania się:

 1. Przebywania w schronisku osób nieupoważnionych (niezameldowanych).
 2. Używania w domkach otwartego ognia, grzałek, kuchenek do gotowania posiłków, oraz wszelkich przedmiotów stwarzających zagrożenie pożarowe.
 3. Używania bielizny pościelowej, pościeli, poduszek, koców do plażowania.
 4. Palenia ognisk bez uzgodnienia z dyrektorem ośrodka, oraz poza miejscem do tego wyznaczonym.
 5. W schronisku obowiązuje schludny wygląd i kulturalne zachowanie się. Picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków i innych używek na terenie schroniska jest kategorycznie zabronione.

 V. Klauzula informacyjna o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu:

       Schronisko Młodzieżowe prowadzi monitoring wizyjny obiektów oraz przylegającego terenu  w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie schroniska, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.Zapis obrazu z kamer prowadzony jest na parterze  budynku Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowego oraz wokół budynku: parkingu i basenu.

Podstawą prawną wprowadzonego monitoringu jest art.4 b ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art.22 §1 Kodeksu pracy.

Dokumenty do pobrania

VI.Postanowienia końcowe:

 1. We wszystkich kwestiach spornych jak również w sprawach utrzymania porządku, dyscypliny itp. nie ujętych w regulaminie, korzystający ze schroniska zobowiązani są stosować się do wskazań Dyrektora Schroniska.
 2. W razie rażącego przekroczenia regulaminu lub nagannego zachowania się uwłaczającego dobremu imieniu Turysty, dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska a ponadto zawiadomienia o tym właściwą jednostkę (rodziców, szkołę, uczelnię, organizacje, klub, lub jednostkę policji) bez zwrotu zapłaty za noclegi.
 3. Każdy kierownik wycieczki, dzieci i młodzieży szkolnej oraz grupy zorganizowanej ma obowiązek zapoznać uczestników z regulaminem i egzekwować jego przestrzeganie
 4. Wszelkie imprezy okolicznościowe, konferencje mogą odbywać się wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z Dyrektorem Schroniska, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

 Regulamin zatwierdził :

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu

Mirosław Dziergas