KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w ZARZECZU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zarzeczu ul. Beskidzka 80, 34-325 Łodygowice.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zywiec.powiat.pl, tel. 33 860 50 18.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  •  celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (zgodnie z art.6 ust.1.lit. c RODO) oraz ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  • W celu wysłania na adres mailowy podany przez osobę zainteresowaną  potwierdzenia rezerwacji (zgodnie z art.6 ust.1.lit. a RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • W celu realizacji usługi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO).
  • W celu kontaktowania się z Panią/Panem na potrzeby obsługi zgłoszonego pobytu (podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO).
  • W celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed klientem lub kontrahentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (postawa art.6 ust.1lit.f RODO ).
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (postawa prawna art.6 ust.1 lit. f RODO ).
 4. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w zakresie wymaganym jest obowiązkowe. Brak podania danych wymaganych w procesie meldunkowym w SSM w Zarzeczu uniemożliwi zawarcie umowy na pobyt w SSM.
 5. W pozostałych zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Pani/Pana dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.